VRAGEN EN ANTWOORDEN Jaarcongres Salaris 2016 via BUZZMASTER

Vragen (en antwoorden) Peter Hoogstraten:

Vraag: Kan een kerstpakket onder de 20 euro onder de kleine geschenkenregeling vallen?
Antwoord: Nee dat kan niet. Dit waarde van het kerstpakket is weliswaar minder dan 25 euro, maar het is niet een geschenk dat anderen dan de werkgever ook plegen te geven met kerst. En dan geldt de kleine geschenkenregeling niet.

Vraag: Welk risico loopt de werkgever dat in/na 2018 alsnog met terugwerkende kracht aansprakelijk gesteld wordt voor de (on)juiste toepassing wet DBA?
Antwoord: De staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat de Belastingdienst geen naheffingen en boetes oplegt tot 1 januari 2018. Uitzondering daarop is als opdrachtgever of opdrachtnemer kwaadwillend is. Dan moet je denken aan fraude, listigheid, kwade opzet en maatschappelijk ontwrichtende schijnzelfstandigheid/uitbuiting. Daarbij is aangegeven dat het om ongeveer 10 gevallen zou kunnen gaan. Het risico is dus erg klein.

Vraag: Hoe kan de kabinetsangst mbt mislopen belasting worden weggenomen? ZZP en opdrachtgever hebben zelfde uitgangspunt…
Antwoord: Deze vraag kan ik niet goed plaatsen. De Wet DBA heeft geen budgettaire gevolgen, althans die zijn bij het wetsvoorstel niet voorzien.

Vraag: Een verklaring geen prive gebruik auto vrijwaart de werkgever toch van bijtellen?
Antwoord: Dat klopt. Als de werknemer in strijd met de verklaring op jaarbasis meer dan 500 km prive rijdt met de auto, krijgt de werknemer de naheffing (en niet de werkgever).

Vraag: Heeft een commissaris met 1 commissariaat een fictieve dienstbetrekking en moet deze commissaris op de parool of via factuur betaald worden?
Antwoord: De fictieve dienstbetrekking bestaat nu nog wel, maar wordt afgeschaft per 2017. Los hiervan verricht een commissaris (ook nu al) diensten die belast zijn met omzetbelasting. Ook als sprake is van maar 1 commissariaat. Daarom moet een commissaris een factuur uitreiken en BTW berekenen.

Vraag: Wat is de max. termijn dat je een ZZP-er voor een bedrijf kunt laten werken?Antwoord: Er is geen maximale (of minimale) termijn. Wel kun je in algemene zin stellen dat hoe langer je (fulltime) voor een opdrachtgever werkt, de kans steeds groter wordt dat sprake is van een dienstbetrekking.

Vraag: WNT waarom sluit de max. beeindigingsvergoeding niet aan bij de max. transitievergoeding. Nl 75.000 versus 76.000
Antwoord: Dat geven die 2 verschillende wetten nu eenmaal zo aan. Het zou inderdaad logischer zijn als het aan elkaar gelijk zou zijn. Maar dat is dus niet zo.

 

Vragen (en antwoorden) Dik van Leeuwerden:

Vraag: Mag je onder de WAS inhouding 2e ziektejaar doen?
Antwoord: Vraag is niet geheel duidelijk, maar in het 2e jaar ziekte ben je niet meer gebonden aan het minimumloon.

Vraag: Mag je in 2017 nog de 50% van de WGA-premie op het netto minimumloon inhouden?
Antwoord: Ja, dat is een inhouding gebaseerd op een wettelijke bepaling dus dat mag.

Vraag: Is het minimumloon nettoloon van 1390 bij toepassing van loonheffingskorting of zonder toepassing ervan? En wat als de werknemer het niet heeft laten toe
Antwoord: Het bedrag in het voorbeeld is met toepassing loonheffingskorting. Laat de werknemer deze niet toepassen dan is het netto equivalent lager.

Vraag: Hoe zit het met de premie die je af moet dragen aan het zorginstituut Nederland
Antwoord: U bedoelt waarschijnlijk de bestuursrechtelijke premie bij wanbetalers. Deze moet nog steeds worden ingehouden. Dit is een wettelijke inhouding dus toegestaan.

Vraag: Geldt de Liv per dienstverband of per werknemer? -> extra uren e.d. op ander dienstverband?
Antwoord: De LIV geldt per werknemer

Vraag: Werknemer heeft een machtiging voor het netto salaris afgegeven aan stadsbank. Mag dit nog onder de WAS?
Antwoord: Ja, er van uitgaande dat het loon wordt overgemaakt in het kader van een schuldhulpverleningstraject

Vraag: Binnen sector wsw gaat de cao over 36 uur per week. Wanneer je 40/36n* WML uurloon uitrekent, is lage liv van toepassing ipv hoge. Klopt dit?
Antwoord: Nee, U moet uitgaan van het gemiddelde uurloon van de werknemer in het kalenderjaar

Vraag: Zorginstituut, mag je dit inhouden op het salaris?
Antwoord: U bedoelt waarschijnlijk de bestuursrechtelijke premie bij wanbetalers. Deze moet nog steeds worden ingehouden. Dit is een wettelijke inhouding dus toegestaan.

Vraag: Hoe om te gaan met inhouding van een collectieve zorgverzekering op het nettoloon?
Antwoord: De basispremie mag u inhouden. Aanvullende verzekeringen niet als u daardoor onder het netto equivalent van het minimumloon komt.

Vraag: is het ook verplicht om het rekeningnummer te vermelden op de loonstrook?
Antwoord: Nee, hiervoor is geen wettelijke verplichting.

 

Vragen (en antwoorden) Dik van Leeuwerden en Peter Hoogstraten:

Vraag: Een werknemer gaat met pensioen. Hij krijgt een netto gratificatie van 2.5 bruto maandloon volgens het huisreglement. Mag dit geheel in de vrije ruimte?
Antwoord: Het is klaarblijkelijk niet ongebruikelijk dat er een netto gratificatie wordt gegeven. Omdat het volgens het huisreglement wordt gegeven zullen/hebben ook andere werknemers dit ontvangen. Door de netto toezegging is het duidelijk dat de werkgever de belasting voor haar rekening wilde nemen. Ik zie dus geen bezwaar om dit t.l.v. de vrije ruimte te brengen.

Vraag: Moet je een vergoeding einde dienstverband, dus Loon uit vroegere dienstbetrekking, apart van loon uit tegenwoordige dienstbetrekking verwerken?
Antwoord: Ja. De Belastingdienst schrijft voor dat het loon uit vroegere dienstbetrekking als een aparte IKV wordt aangeleverd. Dit vanwege de vooraf ingevulde aangifte IB

Vraag: Wij wijzigen van rechtsvorm per 1 januari. Al het personeel blijft. Ontstaat er een nieuwe inkomensverhouding?
Antwoord: Ja, want een inkomstenverhouding is gelijk te stellen met een dienstbetrekking. Bij een nieuwe rechtsvorm ontstaat een nieuwe dienstbetrekking. Overigens kunt u voor het nieuwe dienstverband ‘gewoon’ hetzelfde volgnummer IKV gebruiken. Er wordt nl. een relatie gelegd tussen BSN, IKV en loonheffingennummer. Aangezien dit laatste nieuw is ontstaat er geen foutmelding.

Vraag: Als je de premie voor de ongevallenverzekering in de werkkostenregeling onderbrengt, is de uitkering dan onbelast?
Antwoord: Nee, want de aanspraak is o.g.v. art. 11-1-g al uitgezonderd van het loon. Hierdoor is de uitkering (onder voorwaarden) belast. Je kunt dit niet negeren door de aanspraak te belasten. Omdat de aanspraak geen loon is kun je deze niet als eindheffingsloon aanwijzen.

 

Vragen en antwoorden Frédérique Hoppers:

Vraag: Geldt de ketenregeling ook voor ZZP’ers met modelovereenkomsten?
Antwoord: Nee, want dit betreffen in beginsel geen arbeidsovereenkomsten, maar overeenkomsten van opdracht.

Vraag: Kun je eerst kiezen voor variabel en later vastzetten?
Antwoord: Nee.

 

Vragen (en antwoorden) Wim de Ridder:

Vraag: Wij hebben 2 pensioenregelingen, middelloon en nieuwe voor indiensttreding na 2008. Ben je met middelloon pensioen beter uit?
Antwoord: Dat kan je niet zo stellen. Weliswaar heb je met een middelloonregeling een zekere pensioenuitkering (tenzij er bij een fonds gekort wordt), maar daar staat in de regel wel een hogere kostenpost/premiebijdrage tegenover. Bovendien hoeft een onzekere regeling (beschikbare premieregeling) niet per definitie in een lagere pensioenuitkering te resulteren. Dit hangt onder andere af van de vraag of de ingelegde premiegelden voldoende gerendeerd hebben en hoe hoog de rente is op het moment van aankoop van de pensioenuitkering.

Vraag: Hoe kijkt u aan tegen herverdeling van inkomen?
Antwoord: In de huidige, vierde, industriële revolutie gelden er nieuwe wetmatigheden met betrekking tot het genereren van inkomen: ‘The winner takes all’. Als niet corrigerend wordt opgetreden, komt er nog veel meer rijkdom in handen van een hele kleine groep. Verwacht mag dan ook worden dat regeringen met onder meer belastingmaatregelen zullen trachten om het inkomen en vermogen van de rijksten af te romen ten gunste van minder vermogenden.

Vraag: Krijg je geen conflict door enerzijds ontwikkelingen anderzijds wetgeving?
Antwoord: Wetgeving loopt per definitie achter bij deze ontwikkelingen. In de huidige tijd waar sprake is van exponentiële technologische ontwikkelingen blijven institutionele aanpassingen steeds verder achter en nemen maatschappelijke conflicten toe. We zien nu al in een aantal belangrijke landen de radicalisering in de politiek. Mensen willen veranderingen. Belangrijke aanpassingen worden het gemakkelijkst doorgevoerd als er sprake is van crisis. Wat dat betreft wordt het de komende tijd spannend.

Vraag: Wat voor werk is er straks wel?
Antwoord: De veronderstelling dat eenvoudig werk door robots wordt overgenomen en dat de geschoolde werknemer de meeste kansen heeft, is niet juist. De opkomst van kunstmatige intelligentie betekent dat ook de banen die een beroep doen op kennis en regels onder druk staan. Robotisering neemt veel werk over. Uiteindelijk komt er een einde aan de arbeidsdeling waar hoofd- en handwerk zijn gescheiden om tot een hogere productie te komen. De euforie van de eerste industriële revolutie met de lopende band in grote fabrieken is over. Bij de nieuwe banen spelen creatieve en sociale vaardigheden de hoofdrol.

Vraag: Hogere opleiding is niet voor iedereen haalbaar, wat is de toekomst van laagopgeleiden?
Antwoord: Anders dan in het verleden het geval was, zal het meeste werk niet meer worden gecreëerd door organisaties die mensen in dienst nemen. Steeds vaker mensen zullen zelf, of met elkaar, betaald werk creëren. Deze banen spelen in op de wens van steeds meer mensen om controle te krijgen over hun eigen leven en anderen te helpen hetzelfde te doen. Ze zetten zich collectief in voor de veiligheid in hun omgeving, voor hun gezondheid, voor de cultuur van ons land, kortom: ze zijn op zoek naar geluk. We gaan dit de passie van de opkomende participatiemaatschappij noemen. Deze maatschappij is de bron van veel werkgelegenheid, zowel voor hoog- als voor laagopgeleiden. Tegelijkertijd zijn er vele krachten die deze ontwikkeling bestrijden; ook deze onderlinge strijd levert veel banen op.

 

Vragen (en antwoorden) Adri Dokter

Vraag: Onder welke code ink. vh vallen de mensen die de personeelskorting bruto hypotheken krijgen sinds 2016? Nu 81? ex-werknemers met een laagrentende (hypotheek)lening
Antwoord: Het meest voor de hand ligt code 63, die wij dan ook onder voorbehoud adviseren. Het voorbehoud is dat de code nodig is ten behoeve van (diverse) afnemers van de gegevens van de Polisadministratie. Het kan zijn dat bepaald gaat worden dat het optie a. moet worden. Hou de Nieuwsbrief loonheffingen van de Belastingdienst in de gaten.

Vraag: Premiekorting agh geldt toch voor een jaar, eenmalig voor een werknemer?
Antwoord: De premiekorting voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte geldt in principe voor maximaal 3 jaar. De premiekorting voor het herplaatsen van een arbeidsgehandicapte geldt in principe voor maximaal 1 jaar. Echter na 2017 vervallen alle premiekortingen. Mocht er nog termijn resteren, dan zal die termijn in de overgangsregeling van de WTL (Wet tegemoetkomingen loondomein) worden meegenomen in de desbetreffende teruggaafregeling.

Vraag: Is er ook een iTunes download mogelijk van de loonaangifteketen-hit?
Antwoord: Helaas er heeft zich nog geen label gemeld voor het uitbrengen van de LAK-hit.

Vraag: Kan controle geb. datum en BSN niet eerder?
Antwoord: Nee, helaas is dat nog niet mogelijk. Voor die controle moeten externe databases worden geraadpleegd (oa BRP) en dat zou de performance in de poortsystemen te erg verstoren. Daarom is er gekozen voor een controle door UWV na de aangiftetermijn. Er zijn echter langlopende en vurige wensen voor het uitbrengen van een tooling waar BSN en geboortedatum gevalideerd kunnen worden in uw salarispakket, dus nog voordat ze de loonaangifte ingaan. Die stranden tot op heden - op ministerieel niveau - nog steeds op privacy-aspecten.

Vraag: Hoe ontvang je de liv? Gaat dit automatisch als je de uren goed hebt geregistreerd in de software? Of moet je nog iets indienen ergens
Antwoord: Je hoeft niets in te dienen of aan te vragen. Als het urencriterium wordt gehaald (1248 verloonde uren per jaar, niet herrekend naar tijdsgelang maar als absoluut criterium), gaat UWV ambtshalve het TOTALE SV-loon (voor personen jonger dan de AOW-leeftijd) door de uren delen. Daar komt dan een bepaald gemiddeld uurloon uit. Te laag of te hoog, dan komt er geen LIV-teruggaaf. Binnen de marges, dan het hoge of het lage bedrag per uur. De exacte bedragen aan loongrenzen worden in mei 2017 vastgesteld. Voorlopig zijn die nog (op basis van minimumloon 2016) als volgt:
- bij een uurloon van € 9,54 tot en met € 10,49: € 1,01 per uur
- bij een uurloon van € 10,50 tot en met € 11,92: € 0,51 per uur

Combikorting!

Profiteer van de combikorting en kom naar het congres én de masterclass Salarisadministratie.
> Ga naar het programma

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.